Scratch

กับ Scratch คุณสามารถตั้งโปรแกรมการโต้ตอบในเกม และแอนิเมชั่นของคุณเองได้และยังสามารถแบ่งปันผลงานสร้างสรรค์ของคุณกับคนอื่นๆ ในชุมชนออนไลน์นอกจากนี้ Scratch ยังจะช่วยให้คนเด็กเรียนรู้ที่จะคิดอย่างสร้างสรรค์อย่างมีเหตุผลและเป็นระบบและยังได้เรียนรู้การทำงานร่วมกับคนอื่น ซึ่งเป็นทักษะที่สำคัญสำหรับชีวิตในศตวรรษที่ 21อีกด้วย
ความสามารถในการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เป็นส่วนสำคัญของความรู้ในสังคมปัจจุบัน เมื่อผู้คนเรียนรู้ที่จะเขียนโค้ดใน Scratch พวกเขาเรียนรู้กลยุทธ์ที่สำคัญในการแก้ปัญหา การออกแบบโครงการ และการสื่อสารแนวคิดในโลกปัจจุบัน!