Storytime

เรื่องเล่าซึ่งมีความเก่าแก่พอ ๆ กับมนุษยชาติ เป็นเครื่องมือสำหรับความบันเทิง การสอน และสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้เล่านิทานกับคนฟัง

จนเหมือนกับการฉายภาพยนต์ในหัวของเด็ก ๆ เพื่อส่งเสริมจินตนาการและความอยากรู้อยากเห็นของพวกเค้า

ในขณะที่จุดประสงค์หลักนั้นคือความบันเทิง แต่โค้ชของเรายังสามารถช่วยลูกๆ ของคุณพัฒนาเรื่องความเห็นอกเห็นใจจากการสำรวจตัวละครต่าง ๆ รวมไปถึงพฤติกรรมของพวกเค้าเองด้วย โค้ชของเราจะช่วยให้พวกเค้าเข้าใจในเรื่องศีลธรรมและสอนประสบการณ์ชีวิตที่มีคุณค่าที่เหมาะสมกับอายุ โดยมีพื้นฐานจากเหตุการณ์ต่างๆ ที่พวกเขาได้อ่าน

โดยธรรมชาติแล้ว การนำลูกของคุณเข้าสู่โลกแห่งหนังสือ จะทำให้พวกเขาได้พัฒนาทักษะเรื่องภาษา เพราะพวกเขาจะได้เรียนรู้คำศัพท์ใหม่ ๆ และพูดคุยเกี่ยวกับสิ่งที่พวกเขาได้อ่านหรือฟัง รวมทั้งการพูดคุยเกี่ยวกับทางเลือกของความเป็นไปได้ต่าง ๆ ของตอนจบ หรือตัวละครซึ่งน่าจะทำบางสิ่งที่แตกต่างไป ซึ่งจะส่งเสริมทักษะการคิดขั้นสูง รวมไปถึงเรื่องความคิดสร้างสรรค์

เป้าหมายสูงสุดคือการปลูกฝังความรักในการอ่านของเด็ก ๆ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อพวกเขาไป